یه جمله ، یه کلمه یا یه بیت متن آهنگ و برای مخاطبت این زیر می نویسی؟

+ من تنها بینندم