مطلبی در سپتامبر ۲۰۲۲ ثبت نشده است
Pure water with that flavor
Out singing in the rain
She returning all the favors
IOUs overpaid
I’m crossing your borderline
For the flower between your thighs
Two opposite worlds collide
Huyu huyuma denk
ఌ︎
انسان صاحب درد است .
من هم درد دارم ..
درد وجود بی قرارم !
درد رد اشک های به جا مانده روی گونه هایم
درد کلمات نا گفته در جاده پوچ مغزم
درد خودکشی روحم و هزاران کالبد در منی دیگر .
درد بی نصیب شدنم از همه این لبخند ها
و هزاران درد دیگر که گفتنشان تنها تو را الوده عذابی ممکن میکند و من را غمگین تر ..
ఌ︎
هشدار :
انسان درد است !
منو بلاگ