هی !

متولد 1 تیرم .

با روحیه ای دارک و خشن به عبارتی یک موودی

وابسته کتاب؟ پارو زدن در ژانر های جنایی ، کلاسیک و عاشقانه

- باید گفت موسیقی حکم نفس کشیدن و برام داره -

و معتقدم جونمو بگیرن اما خواب مو ن !

آرمی و اوتاکا

 ~ لیل پیپ ، تنتاسیون و بیلی  ~

و

د ویکند " 

علاقه خاصی به رعد و برق و دراز کشیدن زیر بارون و دارم

از قهوه متنفرم

و رنگ مشکی رو در مقابل خودم و احساساتم برابر می بینم

Entp 

دیمن صدام کن